Djelatnost

Županijska uprava za ceste Istarske županije osnovana je Odlukom Županijske skupštine Istarske županije od 27. ožujka 1997. godine („Službene novine Istarske županije“ br. 3/97), te započela s radom 01. siječnja 1998. godine.

Županijska uprava za ceste Istarske županije upisana je u glavnu knjigu sudskog registra kod Trgovačkog suda u Rijeci 29. srpnja. 1997. godine,  OIB 29919922049, pod nazivom „Županijska uprava za ceste Istarske županije – ustanova za upravljanje županijskim i lokalnim cestama“.

Županijska uprava za ceste Istarske županije djeluje na području Istarske županije te upravlja s 1.237,511 km cesta, od toga je 586,988 km županijskih cesta i 650,523 km lokalnih cesta.

Predmet poslovanja Županijske uprave za ceste Istarske županije

Županijska uprava za ceste, sukladno Zakonu o cestama (N. N. 84/11) u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

 1. Priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta
 2. Obavljanje poslova građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta:
  1. pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu, pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
  2. pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
  3. ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
  4. ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
  5. ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
  6. ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
  7. ustupanje geodetskih radova,
  8. ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
  9. ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
  10. organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju županijskih i lokalnih cesta te dijelova županijskih i lokalnih cesta i objekata na korištenje i održavanje,
  11. investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
  12. ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima županijske i lokalne ceste moraju udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
 3. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta
 4. Obavljanje poslova održavanja županijskih i lokalnih cesta
  1. planiranje održavanja i mjera zaštite županijskih i lokalnih cesta i prometa na njima
  2. redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta,
  3. ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta,
  4. stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i lokalnih cesta,
  5. ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i lokalnih cesta,
  6. osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s županijskih i lokalnih cesta,
  7. ophodnja.
 5. Ostali poslovi upravljanja županijskim i lokalnim cestama,
  1. osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti županijskih i lokalnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
  2. vođenje podataka o županijskim i lokalnim cestama,
  3. priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
  4. odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na županijskim i lokalnim cestama,
  5. praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama,
  6. izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Hrvatskog sabora, Vlade, Ministarstva i Istarske Županije
 6. Financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta
 7. Praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama
 8. Ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.