30.08.2019
Kategorija: Novosti

javni poziv

evidentiranje stvarnog stanja LC 50082 u k.o. Gorenja Vas, k.o. Lesišćina i k.o. Borut

 

 

Na temelju članka 123. – 129. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75.Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se


JAVNI POZIV    Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena LC 50082 (Gorenja Vas - Borut - Cerovlje) u naselju LUPOGLAV u k.o. GORENJA VAS, naselju LESIŠĆINA u k.o. LESIŠĆINA i naselju BORUT u k.o. BORUT o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 129. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se JAVNE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu REPUBLIKA HRVATSKA s pravom upravljanja Županijska uprava za ceste Istarske županije 

    Geodetski elaborat izvedenog stanja LC 50082 (Gorenja Vas - Borut - Cerovlje) izradit će tvrtka GEO DELO d.o.o. za geodetske poslove, Muntriljska 7/C, 52000 Pazin, Hrvatska 

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započet će dana 09. RUJNA 2019. GODINE, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja po završetku homogenizacije planova katastarskih općina Borut i Lesišćina, dana 25. STUDENOG 2019. GODINE OD 10:00 DO 12:00 SATI u prostorijama OPĆINE LUPOGLAV, Lupoglav 17, Lupoglav, Hrvatska.

U slučaju nedovršene homogenizacije planova, uvid u elaborat biti će odgođen, a datum novog uvida biti će pravovremeno objavljen.