25.10.2016
Kategorija: Novosti

Prekategorizacija javnih cesta

Dana 14. listopada 2016-te godine Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture donio je novu Odluku o razvrstavanju javnih cestahttp://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_10_96_2071.html. Odluka je objavljena u Narodnim Novinama broj 96 od 21. listopada 2016-te godine te stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave. 

Značajna promjena novom Odlukom o razvrstavanju javnih cesta odnosi se na prekategorizaciju županijske ceste ŽC 5190 (AG Grada pazina - Žminj - Svetvinčenat - Vodnjan) u kategoriju državne ceste sa brojem 77. Time se broj kilometara županijskih cesta u nadležnosti Županijske uprave za ceste istarske županije smanjio za 25,3 km, a sveukupno sa lokalnim cestama, za 25,4 km.

Kod lokalnih cesta nije bilo prekategorizacije, već samo usklađenje stvarno mjerenom dužinom LC 50185.