22.07.2013
Kategorija: Novosti

V Izmjene Plana nabave za 2013. godinu

Na stanicama Javna nabava, Plan nabave objavljene su V izmjene Plana nabave za 2013. godinu