Građenje

Poslovi građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta obuhvaćaju:

 1. pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
 2. pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
 3. pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
 4. ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
 5. ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
 6. ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
 7. ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
 8. ustupanje geodetskih radova,
 9. ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
 10. ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
 11. organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
 12. investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
 13. ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima županijske i lokalne ceste moraju udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.