Izdavanje uvjeta postave štanda

Temeljem čl 57. Zakona o cestama (NN 84/2011), Županijska uprava za ceste Istarske županije  izdaje uvjete za postavu štanda u svrhu prodaje voća i povrća i ostalih proizvoda uz županijske i lokalne ceste na području istarske županije. Temeljem izdatih uvjeta nije moguće potaviti štand, već je uvjete postave potrebno dostaviti nadležnom uredu općine/grada kako bi se izdalo konačno rješenje za postavu. 

Obrazac za izdavanje uvjeta postave štanda

Suglasnost za izvođenje radova na javnoj cesti

Člancima  55. i 57. Zakona o cestama (NN 84/2011) predviđeno je da je za sve radove (poprečni prekop, uzdužni  iskop, izgradnja ogradnih zidova i ostalo) na županijskoj i lokalnoj cesti kao i u njenom zaštitnom pojasu, potrebno ishoditi suglasnost za izvođenje radova Županijske uprave za ceste.

Obrazac za izdavanje suglasnosti

Izdavanje duplikata potvrde o uplati cestarine

U slučaju gubitka potvrde o uplati cestarine koja se vrši pri tehničkom pregledu vozila, moguće je, za vozila koja su registrirana na području istarske županije, zatražiti izdavanje duplikata potvrde o uplati cestarine.

Obrazac zahtjeva za izdavanje duplikata potvrde o uplati cestarine  

Potvrda za legalizaciju

Za potrebe legalizacije nezakonito izgrađenih građevina, Županijska uprava za ceste, temeljem čl. 6 Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, izdaje Potvrdu za objekte koji su izgrađeni u zaštitnom pojasu postojećih prometnica u nadležnosti Županijske uprave za ceste Istarske županije, odnosno za objekte koji su izgrađeni u zaštitnom pojasu neizgrađene županijske i lokalne ceste, ali za koje postoji prometna dokumentacija (Idejni, glavni, izvedbeni projekat ceste).

Zahtjevu za legalizaciju potrebno je priložiti

  • kopiju katastarskog plana - preslik
  • geodetski snimak izvedenog stanja sa ucrtanim položajem objekta u odnosu na prometnicu ovjeren od ovlaštenog ing.geod.
  • Zaključak Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju
  • uvjerenje DGU za objekte koji ju izgrađeni prije 1968 godine

Djelatnik Županijske uprave za ceste Istarske županije izvršit će, po dostavljenom zahtjevu, uviđaj na licu mjesta, utvrditi postojeće stanje te ustanoviti da li se objekat nalazi unutar prometnog profila županijske/lokalne ceste, odnosno da li objekat ugrožava sigurnost prometa na javnoj cesti.

Za planirane i istražene koridore prometnica, Županijska uprava za ceste ne izdaje navedene Potvrde, već je potrebno obratiti se Gradovima ili Općinama na čijem se području planirama prometnica proteže.

Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde za legalizaciju

Cestarina

Cestarina

Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti cestarinu. Iznos cestarine utvrđen je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila(Narodne novine 35/11 i Narodne novine 53/11).

Vlasnici vozila koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području Istarske županije Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (cestarinu) uplaćuju u stanicama za tehnički pregled vozila ili se uplaćuje na žiro-račun(IBAN) HR2910010051732103204 propisan “Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna…” s pozivom na broj 67, OIB-om vlasnika vozila i svrhom: uplata cestarina za vozilo PU-123-AB.

Povrat cestarine

Izvod iz Pravilnika o visini godišnje naknade za ceste... Članak 7.

Vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćene godišnje naknade razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.

Zahtjev za povrat dijela plaćene godišnje naknade vlasnik motornih i priključnih vozila upućuje Županijskoj upravi za ceste odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba.

Ako motorno ili priključno vozilo bude prodano za vrijeme razdoblja za koje je godišnja naknada plaćena u skladu s odredbama ovog Pravilnika, novi vlasnik nije dužan platiti godišnju naknadu za to razdoblje, osim u slučaju da je prijašnji vlasnik prethodno odjavio vozilo i ostvario povrat godišnje naknade prema odredbi stavka 1. ovog članka.

Vlasnik motornog vozila koji traži povrat sredstava za svoje odjavljeno vozilo, uz zahtjev za povrat cestarine prilaže:

- Original potvrde o obračunu i naplati naknade za uporabu javnih cesta izdanu u Stanici za tehnički pregled

- Fotokopiju prometne i knjižice vozila za koje se traži povrat sredstava

- Fotokopiju uplate cestarine iz koje je vidljivo za koje vozilo (registarska oznaka vozila) i u kojem iznosu je plaćena cestarina

- Fotokopiju kartice tekućeg računa , žiro-računa za povrat sredstava

- Presliku kupoprodajnog ugovora (ugovora o leasingu) ukoliko je u posljednjih godinu dana došlo do promjene vlasništva nad predmetnim vozilom

(1)Pravo na oslobađanje plaćanja odnosno povrat godišnje naknade za ceste imaju osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje za posljedicu ima nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka.

(2) Pravo na oslobađanje plaćanja cestarine imaju osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka, HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100%.

Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za ceste odnosno povrat ostvaruje se temeljem Rješenja o oslobađanju plaćanja godišnje naknade, koje na zahtjev osobe s invaliditetom donosi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Pravo na povrat naknade za ceste mogu ostvariti osobe s invaliditetom samo za jedan osobni automobil u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu, u jednoj kalendarskoj godini (Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine Narodne novine 136/11)

Invalidne osobe uz zahtjev za povrat cestarine prilažu:

- Original potvrde o obračunu i naplati naknade za uporabu javnih cesta izdanu u Stanici za tehnički pregled

- Rješenje o oslobađanju plaćanja godišnje naknade izdano od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

- Fotokopiju prometne dozvole i knjižice vozila za koje se traži povrat sredstava

- Fotokopiju kartice tekućeg računa ili štedne knjižice na koji će se izvršiti povrat sredstava

Sve gore navedeno, uz zahtjev za povrat cestarine može se poslati poštom na adresu:

Županijska uprava za ceste Istarske županije, 52 000 Pazin, .M B. Rašana 2/4

 

Preuzimanje zahtjeva

 

 

Uplatnica - preuzimanje